http://www.ivvu.nl/locatie/138/Warande_Verpleeghuis_Leendert_Meeshuis.html

Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis, Bilthoven

Onderdeel van:

Warande - Aangenaam actief blijven

Praktische informatie

Adres: Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis, Prof. Bronkhorstlaan 6, 3723 MB Bilthoven
Telefoon: 030-2259600
E-mail: secretariaat@leendertmeeshuis.nl

Adres: Warande, Arnhemse Bovenweg 80, 3708 AH Zeist
Telefoon: 030-6938000
E-mail: info@warandeweb.nl
Website: www.warandeweb.nl

Wonen in Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis

Het Leendert Meeshuis is één van de twee verpleeghuizen in Nederland met een antroposofische identiteit en heeft om die reden een landelijk opnamebereik. Het huis is gesitueerd in een bosrijke omgeving, op het zogeheten ‘Berg en Bosch terrein’ in Bilthoven.

 

Karakterschets 

In het Leendert Meeshuis verblijven o.a. bewoners met een somatische aandoening  De meeste van hen hebben vanwege een aandoening of chronische ziekte langdurige en intensieve zorg nodig. Sommige bewoners komen voor revalidatie of reactivering, anderen wonen er omdat zij vanwege een ongeneeslijke ziekte in hun laatste levensfase verkeren.

Het Leendert Meeshuis biedt in meerdere woongroepen verzorging, bescherming en omhulling aan mensen die dementeren. In alle wooneen-heden streven we naar een huiselijke sfeer, kleinschaligheid en het samen vormgeven aan het woonklimaat.

 

Het huis biedt plaats aan 110 bewoners; de verschillende woonafdelingen kennen woongroepen variërend van 10 tot 13 bewoners, die op één- en tweepersoons kamers wonen.

Activiteiten

Het Leendert Meeshuis heeft een veelzijdig aanbod van activiteiten die aansluiten bij de identiteit van het huis.

 

De kunstzinnige therapeut organiseert 1x per week een zogeheten 'Open atelier', waarin iedere bewoner  zich onder begeleiding bezig kan houden met diverse creatieve en kunstzinnige activiteiten.

De activiteitenbegeleiding organiseert creatieve activiteiten die gerelateerd zijn aan de jaarfeesten die gevierd wordeen.De jaarfeesten zijn een rode draad die aan het jaar structuur en inhoud geven.

Bijna wekelijks worden er concerten gehouden in de Tuinzaal van het huis. Deze zijn voor de bewoners en hun gasten, maar ook vrij toegankelijk voor ieder die deze muziekuitvoeringen wil bezoeken. Voor het programma belt u met de receptie van het Leendert Meeshuis. 

Met een zekere regelmaat worden er kleine exposities gehouden van werk dat bewoners gemaakt hebben, dan wel van kunstenaars van buitenaf.                                  

Zorgaanbod van Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis

Zorgvisie

In onze zorgvisie gaan we uit van de antroposofische mensvisie, waarin de mens beschouwd wordt als een eenheid van lichaam, ziel en geest. De zorgverlening richt zich op zorg voor het lichaam, voor de ziele-beleving, maar zorg voor het meest individuele deel van de mens, de geest. Geestelijk blijft de mens zich in elke levensfase ontwikkelen.

 

Aanvullende zorg/zorg op maat

Naast de in een verpleeghuis gangbare zorg wordt aanvullende zorg in de vorm van antroposofische medicijnen, uitwendige therapie, ritmische massage en kunstzinnige therapieën als heileuritmie, kunstzinnige en muziektherapie geboden. Deze worden altijd door één van de specialisten ouderengeneeskunde geïndiceerd. Juist in deze aanvullende zorg komt de zorgvisie tot uiting en komen de individuele vragen van de bewoner aan de orde.

 

Begeleiding bij ziekte en sterven
Sterven wordt beschouwd als een overgang naar een andere vorm van leven, een geboorte in de geestelijke wereld, te vergelijken met de geboorte van de fysieke mens op aarde.Dit proces wordt als belangrijk ervaren en vanuit deze visie begeleid.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligersinzet vloeit voort uit door beroepskrachten opgezette activiteiten en bevindt zich op het gebied van begeleiding en extra zorg en aandacht voor bewoners.

Bekijk het complete zorgaanbod van Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis hier.

Kwaliteit

De medewerkers van Antroz spannen zich in voor een goede kwaliteit van zorg en hebben daarbij twee gelijktijdige ‘oriëntaties’. Eén oriëntatie is gericht op respect- en aandachtsvolle bejegening; deze bejegening is in onze organisatie geborgd in haar identiteit, geïnspireerd door de antroposofische mensvisie van waaruit wij werken.
Tegelijkertijd is de oriëntatie gericht op professioneel handelen, inclusief de aanvullende zorg en behandeling vanuit diezelfde mensvisie. We gaan uit van wettelijke kwaliteitsrichtlijnen (zoals de Norm Verantwoorde Zorg) en zijn op een systematische en doelgerichte manier met kwaliteitsverbetering bezig.

De resultaten van de kwaliteitsverbetering zijn terug te vinden op de website Kiesbeter.nl

Stichting Antroz heeft het HKZ certificaat ontvangen van DNV, één van de landelijke instellingen die bevoegd is tot certificatie van kwaliteitssystemen. Het certificaat geeft aan, dat Stichting Antroz met het verpleeghuis het Leendert Meeshuis in Bilthoven en met het verzorgingshuis Huize Valckenbosch in Zeist voldoet aan de kwaliteitseisen die landelijk zijn vastgesteld door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitssysteem Zorg-sector (HKZ).

Bekijk de kwaliteitsrapportage van Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis

Werken bij Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis

Antroz is met de locaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis een bekende, landelijke organisatie in de ouderenzorg en verpleeghuiszorg. We willen uitstekende zorg leveren en willen ‘eerste keus’ zijn voor mensen die zorg behoeven op maat van een verzorgingshuis of verpleeghuis, vanuit het antroposofische zorgconcept. De kwaliteit staat hoog in het vaandel en dat vragen we ook van medewerkers.

Daarom zoeken wij mensen met vakmanschap en met betrokkenheid en aandacht voor de medemens. Wilt u op één van onze locaties komen werken? Dan vragen wij veel van u. Een fikse dosis lef, eigen initiatief en een gezonde, kritische blik die u in staat stelt om samen met uw collega's tot een uitstekend resultaat te komen. Maar ook enthousiasme en flexibiliteit om in te spelen op de veranderingen binnen en buiten de organisatie.

Wij vragen niet alleen veel van u, u krijgt er ook veel voor terug. Werken in leuke teams met aandacht voor de mensen. Daarnaast hebben we veel aandacht voor opleidingen, bij- en nascholing. Identiteitsgebonden scholingen op het gebied van de antroposofische zorg behoren tot de mogelijkheden. Ook houden we eens per twee jaar een waarderingsonderzoek onder alle medewerkers. Daardoor zijn we uitstekend in staat om aan de eisen en wensen van onze medewerkers tegemoet te komen.

Bekijk de vacatures van Warande Verpleeghuis Leendert Meeshuis

Ga terug